O NÁS

Sme materská škola, ktorá sa od septembra 2013 presťahovala do novej budovy, ktorá je súčasťou  základnej školy.  Od septembra 2014 sme sa stali súčasťou Základnej školy v Hybiach.


V dvojtriednej materskej škole sa poskytuje výchovno-vzdelávacia starostlivosť deťom od 2 - 6 rokov  deťoms odloženou školskou dochádzkou. Umožňujeme  okrem celodennej starostlivosti aj poldennústarostlivosť. Závisí to od požiadaviek rodičov a zdravotných dôvodov dieťaťa.Deti sú v triedach umiestňované podľa veku.

Tri  kvalifikované p. učiteľky  zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť.

Spolupracujeme so základnou školou. V prípade požiadaviek rodičov vieme zabezpečiť spoluprácu s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a logopédom.