O NÁS

Sme materská škola, ktorá sa od septembra 2013 presťahovala do novej budovy, ktorá je súčasťou základnej školy.

Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. V našom školskom vzdelávacom programe s názvom "MŠ POD KRIVÁŇOM" sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania v 10-tich tematických blokoch.

    Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

 Závisí to od požiadaviek rodičov a zdravotných dôvodov dieťaťa. Deti sú v triedach umiestňované podľa veku. Tri kvalifikované pani učiteľky zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť. Spolupracujeme so základnou školou. V prípade požiadaviek rodičov vieme zabezpečiť spoluprácu s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a logopédom.

Dieťa po dokončení predprimárneho vzdelávania dostane Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania  na slávnostnom ukončení školského roka v triede.

PREVÁDZKA MŠ

Prevádzka materskej školy je v pracovných dňoch od 6:30 hod. do 16:00 hod.


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA POD KRIVÁŇOM V HYBIACH

Základná škola s materskou školou v Hybiach
Hybe 691
03231


044/5296127