DENNÝ PORIADOK

 

6:30

 • Otvorenie MŠ, schádzanie detí
 •  Hry a hrové činnosti podľa predstáv detí
 • RANNÝ KRUH - spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít
 • ZDRAVOTNÉ CVIČENIA

9:00-9:30

 •   Činnosti zabezpečujúce životosprávu
 •   DESIATA

9:30

 •  EDUKAČNÉ  AKTIVITY - zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej,
  dramatickej, grafomotorickej, atď. oblasti , Pobyt vonku - vychádzka, školský
  dvor
 • POBYT VONKU - aktivity na š. dvore, vychádzka s edukačným zameraním, spontánne činnosti zamerané na phyb.

12:00-12:30

 •   Činnosti zabezpečujúce životosprávu
 •   OBED

 

12:30-14:15

 •   Činnosti zabezpečujúce životosprávu
 •   ODPOČINOK - čítanie rozprávok, uspávanky, spánok s obľúbenou hračkou / mladšie deti /
 •  

14:15-14:30

 •  Relaxačné cvičenia
 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu

 

14:30 - 14:50

 •  OLOVRANT

14:50-16:00

 •  HRY A HROVĚ ČINNOSTI - individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, hodnotenie dňa