DENNÝ PORIADOK6:30

 Otvorenie MŠ,
schádzanie detí

Hry a hrové
činnosti podľa výberu detí, plánované, navrhované  aktivity, individuálne, skupinové
alebo frontálne činnosti a aktivity,

Ranný kruh -
spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít 

Vzdelávacie
aktivity

 Zdravotné cvičenia

9:00-9:30

Osobná hygiena,
desiata

9:30

Vzdelávacie  aktivity -zamerané na rozvoj rečovej,
pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej, atď.
oblasti , realizované formou hry

Pobyt vonku -obliekanie, vyzliekanie v šatni postupné - spojený
s vychádzkou do blízkeho okolia, alebo realizovaný na školskom dvore 
s rôznym zameraním (pohybovým, enviromentálnym, dopravným, ekologickým...)

11:45-12:30

Osobná hygiena ,
Obed

12:30-14:20

Osobná hygiena -
Odpočinok

14:20-14:50

Hygiena,
Obliekanie, Olovrant

14:50-16:00

Hry a hrové
činnosti - individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, hodnotenie dňa

preberanie detí
Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA POD KRIVÁŇOM V HYBIACH

Základná škola s Materskou školou v Hybiach
Hybe 691
03231


044/5296127