DENNÝ REŽIM

Počas pobytu v MŠ majú deti príležitosť na seba zdokonaľovanie v rôznych oblastiach. Usilujeme sa usporiadať denné činnosti tak, aby bol život detí v MŠ radostný a zaujímavý.

V edukačnom procese sa ako hlavný prostriedok rozvoja osobnosti dieťaťa uplatňuje HRA. Deti majú dostatok možností na individuálne, skupinové a kolektívne hry, ktoré sa organizujú v rôznych formách. Striedajú sa pohybové, intelektové, pracovné a estetické činnosti. Učia sa zachovávať pravidlá skupinového spolužitia. Materská škola pomáha dopĺňať rodinnú výchovu. Niekedy je miestom, kde deti prežívajú väčšinu dňa.
6:30

 Otvorenie MŠ,
schádzanie detí

Hry a
činnosti podľa výberu detí, plánované, navrhované  aktivity, individuálne, skupinové
alebo frontálne činnosti a aktivity,

Ranný kruh -
spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít 

Vzdelávacie
aktivity

 Zdravotné cvičenia

9:00-9:30

Osobná hygiena,
desiata

9:30

Vzdelávacie  aktivity -zamerané na rozvoj rečovej,
pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej, atď.
oblasti , realizované formou hry

Pobyt vonku -obliekanie, vyzliekanie v šatni postupné - spojený
s vychádzkou do blízkeho okolia, alebo realizovaný na školskom dvore 
s rôznym zameraním (pohybovým, enviromentálnym, dopravným, ekologickým...)

11:45-12:30

Osobná hygiena ,
Obed

12:30-14:20

Osobná hygiena -
Odpočinok

14:20-14:50

Hygiena,
Obliekanie, Olovrant

14:50-16:00

Hry a činnosti podľa výberu detí - individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, hodnotenie dňa

preberanie detí
Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA POD KRIVÁŇOM V HYBIACH

Základná škola s materskou školou v Hybiach
Hybe 691
03231


044/5296127